วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เดือนพฤศจิกายน 2552


วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2552
*เวลา 08.30 น. มอบหนังสือรายงานตัว พร้อมปฐมนิเทศ
*เขียนความต้องการที่จะฝึกงานที่เวชนิทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ติดสติกเกอร์ "เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ กับ RC 1-10 ลงในฟิวเจอร์บอร์ด
*กระบวนการปฏิบัติงาน+ประสบการณ์+ข้อคิด
- ฟิวเจอร์บอร์ดเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย และเป็นวัสดุที่เหมาะกับงานชิ้นเล็ก และงานแบบชั่วคราว

วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- สแกนรูป ด้วยเครื่องสแกน HP มีคำสั่งทั้งหมด 4 แบบ คือ แบบPDE แบบฟิมล์ แบบถ่ายเอกสาร และแบบรูป(Jpg)
- ร่างป้ายผ้า ในหัวข้อ โครงการชาวดินไร้พุง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ณ ชุมชนชาวดิน เมืองราชบุรีกับโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ชุมชนชาวดิน ตรวจก่อน รู้ก่อน ปลอดภัยกว่า วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ณ ชุมชนชาวดิน เมืองราชบุรี
* อุปกรณ์ในการร่างป้ายผ้า
1.ดินสอ
2.ยางลบ
3.ไม้บรรทัดยาว 1 เมตร
4.ผ้าด้ายดิบ/ผ้าโทเลย์
5.เครื่องฉายโอเวอร์เฮด
6.แบบแผ่นใสที่จะร่าง
*วิธีการร่างป้ายผ้า
1.ขึงผ้าบนผนังให้ตึง
2.นำแบบมาวางบนเครื่องฉายให้แบบมีขนาดพอดีกับผ้า
3.ใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นล้างของตัวอักษรเพื่อให้ตัวอักษรทุกตัวตรงบรรทัด
4.ร่างแบบตามต้นฉบับที่วางบนเครื่องฉาย
5.เมื่อเสร็จแล้วปิดเครื่องฉายให้เรียบร้อย

วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ร่างป้ายผ้า
-เขียนป้ายผ้า
-ติดตั้งเครื่องฉ่าย LCD ในห้องประชุมศูนย์พัฒนาฯ
*กระบวนการปฏิบัติงาน+ประสบการณ์+ข้อคิด
- นำผ้าที่ร่างเสร็จแล้วมาวาง แล้วนำผ้าที่ยังไม่ได้ร่างมาทับกับผ้าที่ร่าง และร่างตามแบบ
-วิธีการร่างป้ายผ้า
1.ขึงผ้าบนผนังให้ตึง
2.นำแบบมาวางบนเครื่องฉายให้แบบมีขนาดพอดีกับผ้า
3.ใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นล้างของตัวอักษรเพื่อให้ตัวอักษรทุกตัวตรงบรรทัด
4.ร่างแบบตามต้นฉบับที่วางบนเครื่องฉาย
5.เมื่อเสร็จแล้วปิดเครื่องฉายให้เรียบร้อย
*วัสดุที่ใช้ในการเขียนป้ายผ้า
1.ผ้าที่ร่างแบบเรียบร้อยแล้ว
2.ผู่กัน
3.สีพลาสติก
4.แก้วสีพลาสติก
5.น้ำเปล่าสำหรับผสมสี
6.ไม้อัดเก่าๆรองป้ายผ้า
*วิธีการเขียนป้ายผ้า
1.นำผ้าที่ร่างแล้วมาวางบนไม้อัด
2.ผสมสีที่ต้องการเขียน
3.ใช้ผู่กันเขียนตามแบบที่ร่างไว้แล้ว
4.เมื่อเขียนเสร็จแล้วรอให้สีแห้งแล้วจึงเก็บป้ายผ้าได้
- รู้ทักษะในการเขียนพู่กัน

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ร่างป้ายผ้า
- เขียนป้ายผ้า ในหัวข้อ "โรคเบาหวานโลก"
*กระบวนการปฏิบัติงาน+ประสบการณ์+ข้อคิด
- ประหยัดเวลา ช่องไฟเ่ท่ากัน รวดเร็ว
* วัสดุที่ใช้ในการเขียนป้ายผ้า
1.ผ้าที่ร่างแบบเรียบร้อยแล้ว
2.ผู่กัน
3.สีพลาสติก
4.แก้วสีพลาสติก
5.น้ำเปล่าสำหรับผสมสี
6.ไม้อัดที่ไม่ใช้แล้วมารองป้ายผ้า
*วิธีการร่างป้ายผ้า
1.ขึงผ้าบนผนังให้ตึง
2.นำแบบมาวางบนเครื่องฉายให้แบบมีขนาดพอดีกับผ้า
3.ใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นล้างของตัวอักษรเพื่อให้ตัวอักษรทุกตัวตรงบรรทัด
4.ร่างแบบตามต้นฉบับที่วางบนเครื่องฉาย
5.เมื่อเสร็จแล้วปิดเครื่องฉายให้เรียบร้อย
*วิธีการเขียนป้ายผ้า
1.นำผ้าที่ร่างแล้วมาวางบนไม้อัด
2.ผสมสีที่ต้องการเขียน
3.ใช้ผู่กันเขียนตามแบบที่ร่างไว้แล้ว
4.เมื่อเขียนเสร็จแล้วรอให้สีแห้งแล้วจึงเก็บป้ายผ้าได้
- รู้ทักษะในการเขียนพู่กัน

วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้ัรับมอบหมาย
-การฝึกถ่ายสตูดิโอ
*กระบวนการปฏิบัติงาน+ประสบการณ์+ข้อคิด
- การตั้งค่ากล้องในการถ่าย ISO=100 ความเร็วชัตเตอร์=126 F=16
*อุปกรณ์การถ่ายสตูดิโอ
1. กล้องถ่ายรูป(DSLR) Nikon
2. พื้นหลัง
3. ไฟตั้ง
4. ร่มสีขาว
- ร่างป้ายผ้า
*กระบวนการปฏิบัติงาน+ประสบการณ์+ข้อคิด
- ในการร่างป้ายผ้าที่เป็นทางการหรือทางราชการ ควรเลือกใช้ผ้าโทเลย์ ซึ่งผ้าโทเลย์เป็นผ้าที่ดีกว่าผ้าด้ายดิบ และเป็นผ้าที่ต้องผสมสีกับให้เข้ากันเป็นอย่างดี หรือไม่ต้องใส่น้ำแต่ต้องผสมสีอย่างเดียวให้เข้ากัน แล้วเวลาเขียนสีจะไม่ซึม
- ผ้าโทเลย์จะเขียนสวยกว่าผ้าด้ายดิบ

วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ตัดนามบัตร
- ตัดบัตรติดป้ายชื่อ
- ตัดใบเกียรติบัตร
- ร่างป้ายผ้า "กีฬาสามัคคี รพ. ราชบุรี'52"
*กระบวนการปฏิบัติงาน+ประสบการณ์+ข้อคิด
- รู้ทักษะในการตัดอย่างถูกต้อง
- ถ้าใบมีดไม่คมก็จะทำให้บัตรที่ตัดเป็นรอย หรือเป็นขุยได้ง่าย
- วิธีการร่างป้ายผ้า
1.ขึงผ้าบนผนังให้ตึง
2.นำแบบมาวางบนเครื่องฉายให้แบบมีขนาดพอดีกับผ้า
3.ใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นล้างของตัวอักษรเพื่อให้ตัวอักษรทุกตัวตรงบรรทัด
4.ร่างแบบตามต้นฉบับที่วางบนเครื่องฉาย
5.เมื่อเสร็จแล้วปิดเครื่องฉายให้เรียบร้อย

วันอังคาร ที่ 10 พฤศิกายน 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ติดโปสเตอร์ ในหัวข้อ " Singing Contest RBH 2009" กับ "กีฬาสามัคคี รพ. ราชบุรี
- ร่างป้ายผ้า "เบาหวาน"(เพิ่ม)
- เขียนป้ายผ้า "เบาหวาน" (เพิ่ม)
*วิธีการร่างป้ายผ้า
1.ขึงผ้าบนผนังให้ตึง
2.นำแบบมาวางบนเครื่องฉายให้แบบมีขนาดพอดีกับผ้า
3.ใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นล้างของตัวอักษรเพื่อให้ตัวอักษรทุกตัวตรงบรรทัด
4.ร่างแบบตามต้นฉบับที่วางบนเครื่องฉาย
5.เมื่อเสร็จแล้วปิดเครื่องฉายให้เรียบร้อย
*วิธีการเขียนป้ายผ้า
1.นำผ้าที่ร่างแล้วมาวางบนไม้อัด
2.ผสมสีที่ต้องการเขียน
3.ใช้ผู่กันเขียนตามแบบที่ร่างไว้แล้ว
4.เมื่อเขียนเสร็จแล้วรอให้สีแห้งแล้วจึงเก็บป้ายผ้าได้
- รู้ทักษะในการเขียนพู่กัน

วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- เขียนป้ายผ้า ในหัวข้อ"กีฬาสามัคคี รพ. ราชบุรี" จำนวน 3 ผืน
*วิธีการเขียนป้ายผ้า
1.นำผ้าที่ร่างแล้วมาวางบนไม้อัด
2.ผสมสีที่ต้องการเขียน
3.ใช้ผู่กันเขียนตามแบบที่ร่างไว้แล้ว
4.เมื่อเขียนเสร็จแล้วรอให้สีแห้งแล้วจึงเก็บป้ายผ้าได้
- รู้ทักษะในการเขียนพู่กัน
- เขียนป้ายผ้า ในหัวข้อ"เบาหวาน"(เพิ่ม)
*วิธีการเขียนป้ายผ้า
1.นำผ้าที่ร่างแล้วมาวางบนไม้อัด
2.ผสมสีที่ต้องการเขียน
3.ใช้ผู่กันเขียนตามแบบที่ร่างไว้แล้ว
4.เมื่อเขียนเสร็จแล้วรอให้สีแห้งแล้วจึงเก็บป้ายผ้าได้
- รู้ทักษะในการเขียนพู่กัน
- หวัหน้านิเทศน์ครั้งที่ 1 "หวัหน้าแจกใบฝึกปฏิบัติงานประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 - 16 กุมพาพันธ์ 2553"

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ถ่านรูปนอกสถานที่เกี่ยวกับงาน "มหกรรมแพทย์แผนไทย ณ ตลอดกอบกุล"
*กระบวนการปฏิบัติงาน+ประสบการณ์+ข้อคิด
- การเรียนรู้การตั้งค่ากล้อง Nikon D40,Olympus,Sony
- การถ่ายรูปบุคคล,การถ่ายรูปมุมกว้าง
- การถ่ายให้รู้ว่าเป็นงานแบบใด มีอะไร ทำอะไรบ้าง ฯลฯ
*ข้อจำกัด
- ต้องตรวจสอบความพร้อมของกล้องว่าพร้อมที่จะใช้งานได้
- ต้องมีแบตเตอร์รี่สำรอง 1-2 ตัว

วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- เขียนป้ายผ้า"เขียนป้ายผ้า ในหัวข้อ"กีฬาสามัคคี รพ. ราชบุรี"(ต่อจากเพื่อน)
*วิธีการเขียนป้ายผ้า
1.นำผ้าที่ร่างแล้วมาวางบนไม้อัด
2.ผสมสีที่ต้องการเขียน
3.ใช้ผู่กันเขียนตามแบบที่ร่างไว้แล้ว
4.เมื่อเขียนเสร็จแล้วรอให้สีแห้งแล้วจึงเก็บป้ายผ้าได้
- รู้ทักษะในการเขียนพู่กัน

วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ติดสติกเกอร์ในหัวข้อ"ห้ามใส่เสื้อกาวน์กับถุงมือเข้าห้อง + ขยะติดเชื้อ" ในแผ่นสติกเกอร์สีขาว
- ถ่ายรูปเกี่ยวกับ"เบาหวานโลก"
- ถ่ายรูป ณ ศูนย์วิจัยไข้เลือดออก
*ข้อจำกัด
- ต้องตรวจสอบความพร้อมของกล้องว่าพร้อมที่จะใช้งานได้
- ต้องมีแบตเตอร์รี่สำรอง 1-2 ตัว

วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ติดสติกเกอร์เกี่ยวกับ"ป้ายบอกทางไปห้อง OPD ลงในแผ่นพาสวู๊ด
- ตอนเช้าพี่ชุแนะนำการตั้งค่ากล้อง Sony คือ การปรับค่า ISO, ความละเอียดของภาพก

วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ถ่ายรูป"งานไข้เลือดออก"
*กระบวนการปฏิบัติงาน+ประสบการณ์+ข้อคิด
- ถ่ายป้ายงาน
- การลงทะเบียน
- การปฏิบัติงานจริง
*ข้อจำกัด
- ต้องตรวจสอบความพร้อมของกล้องว่าพร้อมที่จะใช้งานได้
- ต้องมีแบตเตอร์รี่สำรอง 1-2 ตัว

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ถ่ายรูปเกี่ยวกับ"โรคคอ"
- เรียนรู้หลักการถ่ายรูป
*กระบวนการปฏิบัติงาน+ประสบการณ์+ข้อคิด
- ถ่ายป้ายงาน
- ถ่ายพิธีกร(ในการถ่ายพธีกร ไม่ควรถ่ายเวลาที่พิธีกรกำลังพูด ไม่ควรถ่ายหน้าตรง ควรถ่ายมุมเฉียง45 ํ หรือหามุมที่ดีที่สุด)
*ข้อจำกัด
- ต้องตรวจสอบความพร้อมของกล้องว่าพร้อมที่จะใช้งานได้
- ต้องมีแบตเตอร์รี่สำรอง 1-2 ตัว

วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ไดรับมอบหมาย
- ติดสติกเกอร์
*กระบวนการปฏิบัติงาน+ประสบการณ์+ข้อคิด
- นำสติกเกอร์ที่แกะแล้วมาฉีดน้ำยาเช็ดกระจกให้ทั่ว
- นำไปติดับสติกเกอร์สีขาวที่วางไว้
- นำยางปาดมาปาดให้น้ำออกจนไม่มีฟองอากาศ
- เสร็จแล้วก็นำผ้ามาเช็ดให้น้ำให้แห้ง
- ตรวจดูความเรียบร้อย

วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ตัดบัตรของที่ระลึก
- ติดสติกเกอร์
*กระบวนการปฏิบัติงาน+ประสบการณ์+ข้อคิด
- ตัดจากด้านข้างก่อน
- จากนั้นก็ตัดด้านตรงตาม
*ข้อจำกัด
- ต้องเปลี่ยนใบมีดบ่อยๆ
- กระบวนการตัดจะช้ากว่าการตัดกับเครื่องตัดกระดาษ

วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ติดสติดเกอร์กีฬาสี(รายชื่อของแต่ละหน่วยงาน)

วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ร่างป้ายผ้าในหัวข้อ"กีฬาสามัคคีฯ" ขนาด 300x100 cm ณ ห้องประชุม 1
*วิธีการร่างป้ายผ้า
1.ขึงผ้าบนผนังให้ตึง
2.นำแบบมาวางบนเครื่องฉายให้แบบมีขนาดพอดีกับผ้า
3.ใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นล้างของตัวอักษรเพื่อให้ตัวอักษรทุกตัวตรงบรรทัด
4.ร่างแบบตามต้นฉบับที่วางบนเครื่องฉาย
5.เมื่อเสร็จแล้วปิดเครื่องฉายให้เรียบร้อย

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ร่างป้ายผ้า ในหัวข้อ"วันเอดส์โลก"
- เขียนป้านผ้า
*วิธีการร่างป้ายผ้า ในหัวข้อ"วันเอดส์โลก"
1.ขึงผ้าบนผนังให้ตึง
2.นำแบบมาวางบนเครื่องฉายให้แบบมีขนาดพอดีกับผ้า
3.ใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นล้างของตัวอักษรเพื่อให้ตัวอักษรทุกตัวตรงบรรทัด
4.ร่างแบบตามต้นฉบับที่วางบนเครื่องฉาย
5.เมื่อเสร็จแล้วปิดเครื่องฉายให้เรียบร้อย
*วิธีการเขียนป้ายผ้า
1.นำผ้าที่ร่างแล้วมาวางบนไม้อัด
2.ผสมสีที่ต้องการเขียน
3.ใช้ผู่กันเขียนตามแบบที่ร่างไว้แล้ว
4.เมื่อเขียนเสร็จแล้วรอให้สีแห้งแล้วจึงเก็บป้ายผ้าได้
- รู้ทักษะในการเขียนพู่กัน

วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ถ่ายรูปนอกสถานที่ ณ โรงเรียนท.3 (โครงการฉีดวัคซีนไข้เลือดออก)
- ปริ้นบัตร

วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ร่างป้ายผ้า ในหัวข้อ"รายการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ"
- เขียนป้ายผ้า ในหัวขัอ"รายการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ+เปตอง"
*วิธีการร่างป้ายผ้า ในหัวข้อ"วันเอดส์โลก"
1.ขึงผ้าบนผนังให้ตึง
2.นำแบบมาวางบนเครื่องฉายให้แบบมีขนาดพอดีกับผ้า
3.ใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นล้างของตัวอักษรเพื่อให้ตัวอักษรทุกตัวตรงบรรทัด
4.ร่างแบบตามต้นฉบับที่วางบนเครื่องฉาย
5.เมื่อเสร็จแล้วปิดเครื่องฉายให้เรียบร้อย
*วิธีการเขียนป้ายผ้า
1.นำผ้าที่ร่างแล้วมาวางบนไม้อัด
2.ผสมสีที่ต้องการเขียน
3.ใช้ผู่กันเขียนตามแบบที่ร่างไว้แล้ว
4.เมื่อเขียนเสร็จแล้วรอให้สีแห้งแล้วจึงเก็บป้ายผ้าได้
- รู้ทักษะในการเขียนพู่กัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น