วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

เดือนกุมภาพันธ์ 2553

วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ติดสติกเกอร์ ในหัวข้อ"ขยะติดเชื้อ, ขยะทั่วไป"

วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- เขียนป้ายผ้า

วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ถ่ายรูปนอกสถานที่ ณ โรงเรียนวัดบางลี่
- ตอนบ่ายถ่ายรูป ณ ศูนย์วิจัยไข้เลือดออก

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- สแกนรูป (ตึกเจ้าฟ้าฯ)
- ตัดตัวอักษร

วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ถ่ายรูปนอกสถานที่ ณ โรงเรียนวัดน้ำพุ

วันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ติดตั้งเครื่องฉาย ณ ห้องโออาร์ตา
- ติดตัวอักษร

วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- สแกนรูป
1. อาคารศรีนครินทร์
2. อาคารปราสาทวิสุนีย์
3. อาคารเมตตา
- ติดตัวอักษร

วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ตัดกล่องใส่ตัวอักษร
- ตัดแต่งฟิวเจอร์ติดโปสเตอร์ ขนาด A3

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ติดตั้งเครื่องฉาย ณ ตึกกาญจนา
- สแกนรูป

วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ติดตั้งเครื่องฉาย
- ตัดตัวอัษร
- พิมพ์เอกสาร
- ทำกล่องใส่เอกสาร

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ติดตั้งเครื่องฉาย,เก็บเครื่องฉาย
- ตัดสติกเกอร์ใส

วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ติดสติกเกอร์ในแผ่นพาสวู๊ด
- ร่างป้ายผ้า ในหัวข้อ"โรงพยาบาลราชบุรี คุณภาพมาตรฐาน บริการทุกชีวิต ดุจชีวิตด้วยน้ำใจ

วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจตัวอักษร
- ใส่ปก CD
- เขียนสมุด

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ติดสติกเกอร์ในแผ่นพาสวู๊ด ในหหัวข้อ"ทางหนีไฟ,กดกริ่งเรียกพยาบาล

วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ตัดสติกเกอร์
- ตัดรูป ขน่าด 1/2 นิ้ว กับขนาด 2 นิ้ว

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ร่างป้ายผ้า เกี่ยวกับ"การอำลาผู้อำนวยการโรงพยาบาล"

วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ร่างป้ายผ้า เกี่ยวกับ"การอำลาผู้อำนวยการโรงพยาบาล" (ต่อ)
- เรียนรู้เพิ่มเติม"การทำหัวบล๊อก"ในโปรแกรม Photoshop

เดือนมกราคม 2553


วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2553
- ตัดสติกเกอร์

วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2553
- ถ่ายรูป ณศูนย์ วิจัยไข้เลือดออก (โครงการวิจัยไข้เลือดออก)
- ใช้กล้อง Sony
- การถ่ายภาพภายใน
- การใช้โปรแกรมสำหรับ Print บัตรสำเร็จรูป

วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2553
- ตัดสติกเกอร์
- แกะสติกเกอร์
- อาจารย์มงคลนิเทศน์ ครั้งที่ 1 เวลา 15.15 น.

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2553
- ติดตัวอักษร ณ ห้องประชุม 1
- ทาสีตัวอักษรโฟม
- ติดสติกเกอร์กระจกในห้องคลอด (ข้างหลังห้องคลอด)

วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2553
- ติดสติกเกอร์กระจกในห้องคลอด (ข้างหลังห้องคลอด)

วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ตัดสติกเกอร์

วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ถ่ายรูป ณ ศูนย์วิจัยไข้เลือดออก

วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ตัดสติกเกอร์
- ติดสติกเกอร์
- อาจารย์มานฺเทศน์

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ติดตัวอักษร ณ ห้องประชุม 1
- ทาสีตัวอักษร
- ติดสติกเกอร์ในกระจกข้างหลังห้องคลอด

วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ติดสติกเกอร์ในกระจกข้างหลังห้องคลอด(ต่อ)
- สแกนรูป

วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ติดสติกเกอร์ในกระจกข้างหลังห้องคลอด(ต่อ)
- ส่งงานพี่ปัญญา

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ติดตัวอักษร ณ ห้องประชุม 1 ในหัวข้อ"โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง LEAN THINING ในการจัดระบบบริการสุขภาพ 15 มกราคม 2553
- ติดตัวอัษร ในหัวข้อ"ผลของการเจริญเมมตตาภาวนาต่อคุณภาพ การนอนหลับของพยาบาลวิชาชีพ รพ. ราชบุรี 14 มกราคม 2553
- ร่างป้ายผ้า ในหัวหข้อ"หัวใจเีดียวกัน"
- ตัดนามบัตร

วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ติดสติกเกอร์
- ร่างป้ายผ้า(แก้ไข)
- ตัดนามบัตรเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ รพ. ราชบุรี

วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ถ่ายรูปนอกสถานที่ ณ โรงเรียนวัดท้ายเมือง

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ติดตัวอักษร ณห้องประชุม 1
- หัวหน้าปฐมนิเทศน์

วันอังคาร ที่ 19 มกราคม
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ตัดสติกเกอร์

วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2553
* งานที่ได้รับมอบหมาย
- ถ่ายรูป ณ ศูนย์วิจัยไข้เลือดออก

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ทำใบรายชื่อ
- ตัดบัตรเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์

วันศุกร์ ที่ 22 มรราคม 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ถ่ายรูปนอกสถานที่ ณ โรงเรียนวัดแคทราย

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2553
*งานที่ได้รับมอหมาย
- แก้งานพี่ปัญญา
- ติดบอร์ดนิทรรศการ"ศิลปะบำบัด" ณ หน้าห้อง X-ray

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2553
* งานที่ได้รับมอบหมาย
- ทำกรอบรูปผู้บริหาร
- ถ่ายรูปนิทรรศการ"ศิลปะบำบัด ณ หน้าห้อง X-ray

วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ถ่ายรูป ณ ศูนย์วิจัยไข้เลือดออก

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- แก้กรอบรูปผู้บริหาร
- เขียนป้ายผ้า ในหัวข้อ"ตรวจสุขภาพประจำปี 53

วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ถ่ายรูป ณ ศูนย์วิจัยไข้เลือดออก